ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY                            INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Szociális Étkeztetés

Étkeztetés felelőse: Tóth Elek Gyuláné


Étkeztetés feladata: Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkeztetés ellátási területe: Biharugra

Ellátottak köre:
•    aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
•    akinek az egészségi állapota e rendelet 4/g. számú mellékletét képező háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja,
•    az, aki érzékszervi – így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságának fennállását, hitelt érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi szakvéleménnyel, stb.
•    az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, akinek az állapota e rendelet 4/g. számú mellékletét képező háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja,
•    aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül.
•    aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény alapján tartósan álláskeresőnek minősül.

A szolgáltatás biztosítása:
1. A szociálisan rászorulók ebédjét az intézmény a Biharugrai Önkormányzat Napközi konyhájától vásárolja.
2. A szolgáltatás keretében normál étkezés igényelhető.
3. A szolgáltatás biztosítása az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével határozatlan vagy határozott időtartamra történhet.
4. Az étkeztetés módja: Főétkezésként a településen hétköznaponként egyszeri meleg étel biztosítása:
•    helyben fogyasztással, elvitellel vagy lakásra szállítás lehetőségével történik.
•    A szolgáltató által a névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi az intézményből, illetve a település területén a házi szociális gondozónők kerékpárral szállítják ki
•    Az étel kiszolgálásának, illetve kiszállításának időpontja: 10 óra 30 perctől – 14 óráig tart.
5. Az étkeztetést az intézmény az ellátást igénybe vevővel vagy annak törvényes képviselőjével megkötött megállapodás alapján biztosítja.


A fizetendő személyi térítési díj összegéről az Intézmény vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt a megállapodásban tájékoztatja az ellátottat vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személyt.
A személyi térítési díj fizetése utólag történik, nyugta ellenében az intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig.
Az étkeztetés igénybevételének módja:
•    A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
•    Étkeztetés esetében az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet köteles megvizsgálni. A családhoz tartozó közeli hozzátartozóként a Ptk. 685.§ b. pontja szerinti személyeket és az élettársat kell figyelembe venni. A jegyző az elvégzett jövedelemvizsgálat alapján – tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki az egy főre jutó családi jövedelemről.
•    A jövedelemvizsgálatot a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően kérelmezi a jegyzőnél.
•    Az étkeztetést a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú és a 22/2003. (IV. 30.) ÖKT rendelet 4/f. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével, valamint a települési önkormányzat jegyzője által tárgyévre kiadott családi jövedelemre vonatkozó igazolás benyújtásával igényelhető az intézmény vezetőjénél.
Étkeztetés igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványok a DOKUMENTUMTÁRBÓL letölthetők.
•    Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
•    Kérelem a szociális étkeztetést és/vagy házi segítségnyújtást igénylő jövedelmi helyzetéről szóló igazolás kiadásához
•    Igazolás az étkeztetést igénybe vevő egészségi állapotáról
A kérelemhez mellékelni kell:
•    A nyilatkozott jövedelmekre vonatkozó dokumentumokat.