ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY                            INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Idősek Nappali Ellátása

Az idősek nappali ellátásának célja:
Biharugra község közigazgatási területén élő idős korúaknak segítséget nyújtatni szociális és mentális állapotuk megtartásában. A nappali ellátás közösségi összetartó erejével, támogatásával az ellátottak részére megfelelő napi életritmust biztosít.    

Az idősek nappali ellátásának feladata:
A Gondozási Központ keretében az intézmény biztosítja a nappali ellátást, figyelembe véve a Sztv.  65/F. § és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 74-80 § -t.:
Szerepet vállalunk a rászorulók mentális és szociális helyzetének javításában, egészségük megőrzésében, biztosítjuk az elérhetőséget minden rászoruló számára,
a szolgáltatás személyre szabottan valósul meg, igazodik a lakosság igényeihez.
 
A nappali ellátásunk alapvetően egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási forma, amely által az alapszolgáltatások átjárhatóak, és összekapcsolódnak az ellátást igénybe vevő számára.
Az idős ember életében meghatározó a helyhez kötöttség,- az állandóság biztosítása. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a nappali ellátás az idős emberek életminőségének javítását eredményezze, hogy az ellátottak idős napjaikat szeretetben, boldogságban és biztonságérzetben töltsék.
A mi intézményünk ezt tudja a helyi lakosok számára biztosítani, megnyugtató módon.
A rendszeres klubba járás következményeként ezek az emberek közösségben, társaságban vannak, így elkerülhető az elmagányosodás, ill. az elszigetelődés a társadalomtól, hasznosságtudatuk erősödik. Lehetőségük van társas kapcsolatok kialakítására, szinten tartására, fejlesztésére, bővítésére, közös beszélgetésre, különböző csoportos tevékenységre. Így tartalmasabban és hasznosabban tudják eltölteni mindennapjaikat és nem nehezedik rájuk annyira a családnélküliség érzése sem.

Ellátottak köre:
•    A klub egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul.
•    A klub azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk részbeni ellátására és szükségletük kielégítésére.

A szolgáltatás biztosítása:
•    Az Idősek Klubja a Damjanich tér 2. szám alatti épületben működik.
•    Férőhelyeinek száma: 60 fő.
•    Öt napos nyitva tartással üzemel, 8 – 16 óráig.
•    A szolgáltatás biztosítása határozott vagy határozatlan időtartamra történhet.
•    A klub szolgáltatást az intézmény az ellátást igénybe vevővel vagy annak törvényes képviselőjével megkötött megállapodás alapján biztosítja.


Az idősek klubjának térítési díjmentes szolgáltatásai:
o    szabadidős programok szervezése:

         - napilapok és folyóiratok biztosítása

         - tömegkommunikációs eszközök biztosítása,

         - rendezvények szervezése,

         - kártya és társasjátékok biztosítása,

o    egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése

         - felvilágosító előadások szervezése,

         - tanácsadás az egészséges életmódról,

         - gyógytorna biztosítása,

         - mentális gondozás,

o    életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
o    segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében,
o    speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza.
A klub ellátottairól egyéni gondozási tervet kell készíteni és vezetni.
Az Idősek Klubjában biztosított alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a alapján térítési díjat kell fizetni.
Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két alkalommal.

Az Idősek Klubjára vonatkozó térítési díjak:


Az Idősek Klubja igénybevételének módja:
•   A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
• Az Idősek Klubja szolgáltatását a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével és az intézményvezetőnek történő benyújtásával igényelhető.
• A kérelemhez csatolni kell a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelő, rendszeres és nyilatkozott jövedelemre vonatkozó igazolást.

Idősek Klubja igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványok a DOKUMENTUMTÁRBÓL letölthetők.