ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY                            INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Nappali ellátás

A nappali ellátás célja
A pszichiátriai betegek ellátás keretében történő gondozása, gyógyulásuk, rehabilitációjuk elősegítése, a közösségbe történő beilleszkedésük támogatása, foglalkoztatásuk és foglalkoztathatóságuk elősegítése.
Hosszú távú cél, a pszichiátriai betegek szociális kompetenciájának javítása, a stigmatizáció csökkentése. Aktivizálás az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban.
A stratégiai célunk, hogy a lehető legtöbb beteggel kapcsolatba kerüljünk és számukra hasznos programokat szervezzünk, ezek között terápiás foglalkozásokat illetve a lehetőségekhez mérten szociális foglalkoztatást is szervezünk részükre. Mindezek a célok illeszkednek az Ösvény Esélynövelő Alapítvány alapító okiratában meghatározott célokhoz.

A nappali ellátás feladata:
A többször módosított 1993. évi III. törvényben előírt és a módosított 1/ 2000  ( I.7.) SZCSM. rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.
•    Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt
•    Az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, családi programok szervezése és lebonyolítása
•    Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön
•    Szabadidős programok, rendezvények szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása,)
•    Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
•    Hivatalos ügyek intézésének segítése
•    Munkavégzés lehetőségének szervezése, álláskeresés segítése
•    Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
•    Önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése
•    Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról
•    Mentális gondozás
•    Prevenció
A szolgáltatások megszervezéséhez a törvényben meghatározott kötelező szociális szakembereken túl egy pszichiáter és egy mentálhigiénés szakember nyújt segítséget, szervezi a programokat.

A pszichiátriai betegek gondozása keretében ellátottak köre:
Elsősorban a nem akut veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget; a tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló; a szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek.

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány Szeghalmi kistérség településeiről fogadja az ellátottakat (Füzesgyarmat, Vésztő, Szeghalom, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Dévaványa, Ecsegfalva, Körösújfalu)

Ellátotti létszám: 90 fő

A pszichiátriai nappali ellátás szolgáltatásai:
        - Problémaelemzés, problémamegoldás:
              •    a személyes célok meghatározásának segítése,
              •    a változtatásra motiváló tényezők feltárása,
              •    problémamegoldó beszélgetések;
              •    készségfejlesztés:
életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése,
              •    az önellátásra való képesség javítása és fenntartása;
tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről;
- Pszicho-szociális rehabilitáció:
              •    a munkához való hozzájutás segítése,
              •    a szabadidő szervezett eltöltésének segítése,
              •    szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése,
            • tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és   szolgáltatások,    valamint   a   foglalkoztatási,   oktatási,   lakhatási   lehetőségek igénybevételéről, pszicho-szociális tanácsadás
             • személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása

Biztosított szolgáltatások rendszeressége
Az alap és speciális szolgáltatások nyújtása munkanapokon, nyitvatartási időn belül történik, a szakmai indokoltság és a kliens igényeinek figyelembe vételével.

Az ellátás igénybe vételének módja
Az ellátás igénybe vétele önkéntes. Az alapszolgáltatásokra bejelentkezni az Ösvény Esélynövelő Alapítvány Füzesgyarmaton található Integrált Szociális Intézményében lehet (5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33.), a következő telefonszámon: 06-66-491-784
Nyitvatartás:
    Munkanapokon:     7-16 óráig

Térítési díj

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III. törvény értelmében főszabály szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány az 1993. évi III. tv-ben és a 29/1993. Korm. rendeletben előírt térítési díj fizetését a pszichiátriai betegek nappali ellátása esetében 2011. január 01-től határozatlan ideig átvállalja az ellátottaktól.

_____________________________________________________________________

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 2006-tól működteti rehabilitációs foglalkoztatóját. A pszichiátriai nappali ellátás mellett szociális foglalkoztatás keretén belül 60 főt foglalkoztatunk fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás formájában.
Legfontosabb célunk az, hogy a pszichiátriai betegek is hozzá juthassanak a munkalehetőségekhez – foglalkoztatáshoz és jövedelemhez, ezáltal a társadalom hasznos tagjainak érezhetik magukat. A rendszeres munkavégzés során fejlődik és erősödik a felelősségtudatuk, kialakul egy mindennapi életritmus, ami segíthet a pszichés problémák javulásában. Emellett a társaság és a közös munkavégzés is jótékonyan hat mentális állapotukra.