ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY                            INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja:

A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy Biharugra településen élő rászoruló számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében. Ennek megfelelően alapvető cél az igénybe vevő - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartása. A jól működő házi gondozás teremtheti meg a lakóhelyen, saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit.

A házi segítségnyújtás feladatai:

A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy a kliens meglévő fizikai, mentális és egészségügyi állapotát megőrizze ill. megerősítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz.

A szociális szolgáltató központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A szolgálat feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:
•    saját környezetében,
•    életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
•    meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtást a napi gondozási szükséglet szerinti időtartamban, de legfeljebb napi 4  órában kell nyújtani. A gondozási szükségletet az  intézményvezető, vagy az általa megbízott  gondozó vizsgálja.  Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást  igénylőt tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

A főbb gondozási feladatok:
•  az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
•  az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
•  közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
•  közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
•  segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
•  segítségnyújtás  az  ellátást  igénybe  vevőt  érintő  veszélyhelyzet  kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
•  részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében,
•  az  ellátást  igénybe  vevő  segítése  a  számukra  szükséges  szociális  ellátásokhoz  való
hozzájutásban,
•  az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
•  szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A házi segítségnyújtásban részesülő  személyre vonatkozóan  egyéni gondozási terv készül.
Amennyiben ápolási feladatok ellátására is szükség van, a háziorvos útmutatása alapján a  gondozási terv kiegészül ápolási tervvel is.

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a szociális szolgáltató központ vezető gondozója, vagy a gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembe vételével határozza meg. A szociális gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátással; a házi orvosi szolgálattal, a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátással.

Biztosított szolgáltatások formái

A biztosított szolgáltatások köre kiterjed az ellátott személy igényei és a szolgálat ajánlásai alapján kialakított gondozási terv szerint meghatározott, illetve egyéni igények alapján választott eseti szolgáltatásokra.
Segítséget adunk:
•    hivatali ügyintézésben, szükséges nyomtatványok kitöltésében;
•    egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevételében;
•    gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében, használati útmutató ismertetésében;
•    lakókörnyezetben az önálló életvitel fenntartásában
•    alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében;
•    az ellátott higiéniás környezetének megtartásában;
•    bevásárlásban;
•    vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében.

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. A részletes feladatellátáshoz egyéni gondozási tervet kell készíteni, amelyet évente felülvizsgálnak. A szociális gondozók napi gondozási tevékenységeikről gondozási naplót vezetnek.

Az ellátás igénybevétele
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve az indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan terjeszti elő. Amennyiben az ellátást igénybe vevő nem képes aláírni egészségügyi helyzetéből kifolyólag, úgy háziorvosi igazolás alapján a központvezető kezdeményezi a Hatósági Bizonyítvány kiállítását az önkormányzatnál.

A szociális ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni (9/1999. SZCSM ren. 3 § (1))
A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolást. (9/1999. SZCSM ren. 3 § (2))
Szt. 115/A. §-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. (9/1999. SZCSM ren. 1 sz. melléklete II)

Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről. (9/1999. SZCSM ren. 18 §)

Térítési díj:

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. 1993. III. 115. § (2)